Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Osoby dopuszczające się przestępstwa często próbują na wszelakie sposoby wpłynąć korzystnie na wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W szczególnych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej spróbujemy Wam wyjaśnić ten przepis. Z ogólnych zasad dotyczących nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd stosujący tę instytucję może wymierzyć sprawcy karę poniżej dolnej granicy zagrożenia wynikającego z ustawy albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Dla przykładu – jeśli weźmiemy pod uwagę przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd miałby możliwość wymierzenia sprawcy kary np. 1 roku pozbawienia wolności.

Kiedy sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet – niekiedy orzec warunkowe zawieszenie jej wykonania, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd korzysta z nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli sprawca działający w porozumieniu z innymi osobami w złamaniu prawa, ujawni wobec organu powołanego do ścigania przestępstw dane dotyczące osób biorących udział w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd może rozważyć złagodzenie kary kierując się także względami wychowawczymi. Dzieje się tak, jeżeli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w momencie popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w momencie werdyktu przed instytucją sądową I instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Zdarzają się sytuacje, w których sąd może, ale nie jest zobligowany do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do powszechnych przypadków takich sytuacji należą:

– Zawarcie porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, dogadanie się obu stron w kwestii sposobu ich naprawienia,
– Działania sprawcy, wskazujące na chęć naprawienia szkody,
– Poniesienie sporego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, powiązane z nieumyślnym popełnieniem przestępstwa.

W następnym artykule, omówimy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.