Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego poświadczenia konieczne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.