Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.