Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im się należą. Najczęściej jest tak, że pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi nadplanowy dzień wolny, jeśli święto wypadło na sobotę. Za przykład może służyć sobota 3 maja z 2016 roku. Jeśli pracownik był wtedy na zwolnieniu lekarskim, to również przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. W tym tekście opiszemy ten przypadek.

Jak wynika z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze ten fragment, dzień wolny od pracy, z tytułu święta wypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku gdy zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, który został mu przydzielony w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny 13 września). Wówczas nie należy wyznaczać podwładnemu innego dnia wolnego od pracy. Choroba pracownika, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak czytamy bowiem w art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie przebywał w domu na zwolnieniu chorobowym w innym dniu przyznanym jako wolne w zamian za święto przypadające w sobotę – choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem pracownik, który wróci po chorobie do pracy, uzyska wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta załogi. W przeciwnym razie przepracuje zbyt dużą liczbę godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.